زموږ ښوونیز سیستم

  • زموږ ښوونځی د اووم ټولګی زده کوونکی نیسی
  • زموږ زده کوونکي د پنځو کالو زده کړې وروسته دوولسم تولګی نه فارغ کېږی.
  • زموږ ښوونځی کې ساینسی مضمونونه لکه ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی او کمپیوتر د ترکی ښوونکو له خوا به انګریزی ژبه ښوول کیږی او اجتماعی، دینی او د ژبی درسونه د افغان ښوونکو له خواه ښوول کیږی
  • زموږ په ښوونځیو کې ترکی، انګریزی، عربی، پښتو او دری ژبې لوستل کېږی.
  • زموږ زده کوونکو ته چی زموږ له ښوونځیو څخه فارغ کېږی د ترکی ژبی، انګریزی ژبی او دکمپیوتر د زده کړې سرتفکیت ورکول کېږی.
  • زموږ کوی ترڅو چی له فراغت څخه وروسته په دې ژبه باندې تسلط ولري.زده کوونکی په اتم ټولګی کې په اونی کې اته ساعته او لوړو ټولګیو کې په اونی کې څلور ساعته ترکی ژبه زده
  • زموږ په ښوونځیو کې کمپیوتر، فزیک، کیمیا او بیولوژی به لابراتوارونو کې درس ورکول کېږي.
  • زموږ په ښوونځیو کې د زده کړی د کچی دلالوړولو دپاره اوه ديپارتمنتونه شته دی چی د ښوونکو درس ددې دیپارتمنتونو له خوا څېړل کېږی.
  • د افغان-ترک د زده کوونکو او د نورو ښوونځیو د زده کوونکو د پوهنتون د کانکور آزموینی لپاره د پوښتنو بانک او د کانکور دتیاری کتابونه چاپ شوی او داستفادې وړ دی.
  • زموږ په لیسو کې تدریس د کابینیت په سیستم مخته بیول کېږی.