زموږ ښوونځیو ته د شمولیت د کانکور آزموینه

د شمولیت د کانکور د آزموینی سیستم

هغه زده کوونکې چه غواړی زموږ په ښوونځیو کې شامل شی د لاندې درې آزموینو د نتیجی له مخی تاکل کېږی
لومړی آزموینه: د لوستل شوی درسونو نه عمومی معلومات
دویمه آزموینه: د ریاضی او د ذهنی پوښتنونه اخیستل کېږی
دریمه آزموینه: د پنځلس ورځنی کورس نه وروسته دریمه آزموینه اخیستل کېږی او د دریمی آزموینی نتایجو د څړنی وروسته زده کوونکی افغان-ترک ښوونځی ته د شاملیدو چانس لاسته راوړي. هغه درسونه چی کورس کې درس ورکول کېږی له همغی نه آزموینه اخیستل کېږی