زموږ لیلیی

زده کوونکو ته دکانکور ازموینې دتیاري په موخه موځینې لیلیې ایجاد کړي ترڅو په آرام فکر سره خپل درسونو ولولي او دکانکور په آزموینه کې ښې پایلې په لاس راوړي.