زموږ لیسی

افغان-ترک ښوونځیو د 1995 کال را په دیخوا لاندې ښوونځي جوړکړي

 • 1995 – شبرغان نارینه افغان-ترک لیسه
 • 1996 – مزارشریف نارینه افغان-ترک لیسه
 • 1998 – کابل د آریانا افغان-ترک لیسه
 • 1998 – کندهار ولایت شاه حسین هوتک لیسه
 • 2006 – دهرات ولایت نارینه افغان-ترک لیسه
 • 2006 – د کابل د نجونو لپاره افغان-ترک لیسه
 • 2009 – د هرات ولایت د نجونو لپاره افغان-ترک لیسه
 • 2011 – دمزار شریف د نجونو لپاره افغان-ترک لیسه
 • 2011 – جلال آباد دښار نارینه افغان-ترک لیسه
 • 2013 – د کابل برکت افغان-ترک بین المللی ښوونځی
 • 2013 – د شبرغان د نجونو لپاره افغان-ترک لیسه