د کابل ولایت د کانکور د آزموینی پایله اعلان شوی دی. د هرات، بلخ او جوزجان د ولایتونو د آزموینی د پایلي د پوهیدو لپاره اړوندو ښوونځیوته مراجعه وکړی. د کابل ولایت د کانکور آزموینی د پایلي د پوهیدو لپاره په دی ځای کلیک وکړی

د افغان-ترک د کانکور د آزموینی د پایلي ګراف

د افغان-ترک د ښوونځیو د نړیوالو مدالونو ګراف