موفقیت ها

مکاتب افغان-ترک از سال 2003 بدینسو موفقیت های خود را در المپیاد های بین المللی نشان داده اند.

گراف مدال های بین المللی مکاتب افغان ترک

گراف نتایج کانکور مکاتب افغان ترک

اشتراک گذاری: