لیسه های ما

مکاتب افغان-ترک از سال 1995 بدینسو در افغانستان به ایجاد و احداث و اعمار مکاتب ذیل مبادرت ورزیده است.

 • 1995 – لیسه ذکور افغان – ترک شبرغان
 • 1996 – لیسه ذکور افغان – ترک مزارشریف
 • 1998 – لیسه ذکور آریانا افغان – ترک کابل
 • 1998 – لیسه افغان – ترک شاه حسین هوتک قندهار
 • 2006 – لیسه ذکور افغان – ترک هرات
 • 2006 – لیسه نسوان افغان – ترک کابل
 • 2009 – لیسه نسوان اوزنور اوزترک افغان – ترک هرات
 • 2011 – لیسه نسوان زبیده خانم افغان – ترک مزارشریف
 • 2011 – لیسه ذکور افغان – ترک جلال آباد
 • 2013 – مکتب بین المللی برکت افغان – ترک
 • 2013 – لیسه نسوان فضیلت وهاب افغان-ترک شبرغان
اشتراک گذاری: