امتحانات کانکور شمولیت در مکاتب ما

سیستم امتحانات کانکور شمولیت

شاگردانی که میخواهند در مکاتب ما درس بخوانند نظر به نتایج سه امتحانات ذیل انتخاب میگردند:
امتحان اول: از معلومات عمومی دروس خوانده شده.
امتحان دوم: از مضمون ریاضی و ذهنی.
امتحان سوم: بعد از سپری نمودن 15 روز کورس آمادگی برای امتحان سوم و بعد از بررسی نتایج امتحان آخر حق شمولیت را در مکاتب ما حاصل می نمایند. مضامین که در کورس تدریس میشوند از همان مضامین امتحان اخذ می گردد.

اشتراک گذاری: